Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Price: 
15,60 €

TOSHIO HOSOKAWA: Koto-uta

Catalogue No.: 
0012172KAI
EAN Code: 
782124121723
Artist(s):
Composer(s):
Recording Date: 
Mar. 2000
Recording Venue: 
Tokyo
1.
Koto-uta
09:35
2.
Voyage I
16:06
3.
Konzert für Saxophon und Orchester
14:03
4.
Ferne-Landschaft II
14:30
Total Time: 
54:32