Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon

PETER EÖTVÖS: Chinese Opera

Catalogue No.: 
0012082KAI
EAN Code: 
782124120825
Release: 
July 2015
1.
Chinese Opera: Erste Szene in E und Gis
11:02
2.
Chinese Opera: Zweite Szene in F und G
8:26
3.
Chinese Opera: Dritte Szene in Fis und C
6:47
4.
Shadows: 1. Satz
2:47
5.
Shadows: 2. Satz
3:28
6.
Shadows: 3. Satz
7:50
7.
Steine
17:28
Total Time: 
58:34