Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Rita Balta

Nationality: 
Lithuanian
Instrument: 
soprano