Dimitrios Polisoidis

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
MySpace icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Place of birth: 
Thessaloniki
Nationality: 
Greek
Instrument: 
Violin